Magyar nyelvű előadások

 • 12. November 2021: Szellem és élet: TIT Stúdió Budapest, Veres Ildikó – Molnár Márton: Megértés és magyarázat a dilthey-i hermeneutika hagyományában – Ricœur reflexiója

  - 11. December 2020: Interpretáció és kritika: Az MTA PTE Kritikai Tudományok Kutatócsoport és az ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék konferenciája: Az interpretáció kritikái. Hermeneutikai megközelítések Manfred Frank nyomán. 

 • 2019. május 17. A Magyar Aquinói Szent Tamás Társaság éves konferenciája: Remény és kinyilatkoztatás aktusai Jean-Luc Marion telített fenoménjének értelmezésében.
 • 2019. május 16-17. Lábjegyzetek Platónhoz. A Magyar Filozófiai Társaság éves konferenciája: Történetiség, megértés, heremenutika. A ricœuri identitás alapkérdéseihez.
 • 2018. április 12-19. ELTE BTK Fil. Int. Játék-konferencia:  Eltávolodás és odatartozás. A horizontösszeolvadástól a nyelvjáték ricœuri alternatívájáig. 
 • 2017. december 1. Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Szakmai nap: A lét realitása és a személy problematikája. Párhuzamok Edith Stein és Robert Spaemann személyértelmezése között. MASZTT-szakmainap2017-12-01-ProgramPr
 • 2017. május 11-12. ELTE BTK Fil. Int. Halál, sors, önazonosság: A Lét és idő 90 éve: Azonosság, önazonosság, autenticitás. A halál mint fenomenológiai probléma az Emlékezés, történelem, felejtésben.
 • 2016. december 16. Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság, Szakmai nap: Lényeg és lényegiség Edith Steinnél. A "De ente et essentia" fenomenológiai megközelítéséhez.
 • 2016. szeptember 22-23. Tapasztalat, emlékezet, narratíva. Az ELTE BTK Filozófia Intézet tanévnyitó konferenciája: Vajon lehetséges a hermeneutikai etika? Megjegyzések a ricoeuri narratív identitás elméletéhez.
 • 2016. május 26-28. Nyelv, közösség, végesség, identitás. Az MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport éves konferenciája: Idő és végesség narratívái. A heideggeri végesség-struktúra újraértelmezéséhez.
 • 2015. október 8. Tudományos Szimpózium Avilai Szent Terézről. ELTE BTK Vallástudományi Központ és a Spanyol Tanszék: A misztika útja Edith Steinnél. Avilai Szent Teréz hatásának kibontakozása.
 • 2015. május 22-23.: Ütközéspontok 2. - Cselekvés, autonómia, felelősség: Etosz, etika, felelősségvállalás a heideggeri gondolkodásban (korreferátum).
 • 2015. május 21-22.: Imagináció a filozófiában. Hermeneutikai, fenomenológiai, vallásfilozófiai megközelítések: Misztikus tapasztalat és a fenomenológia problémája a korai Heidegger összefüggésében.
 • 2014. december 18.: A vallásfilozófia új útjai, PPKE BTK: Fenomenológiai módszer és a vallás fenomenológiája.
 • 2014 január 30-31.: A Doktoranduszok Országos Szövetségének Konferenciája, ELTE BTK Fil. Int.: A Heidegger - Cassirer vita fő kérdései.
 • 2013. május 30-31.: Filozófiai viták, disputák, kontroverziók. Az MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport éves konferenciája:A fenomenológiai ontológia gyökerei Heideggernél.
 • 2013. május 2-3.: Kortársunk Kierkegaard. Hatások és Perspektívák: Kierkegaard Schleiermacher olvasata.
 • 2013. március 22-23. ELTE BTK, Edmund Husserl és a transzcendentális fenomenológia c. konferencián: Neutrális jelen és tényleges jelen. A fantáziaélmény időhorizontja.
 • 2013. február 22-23. PPKE BTK, Szenzációk. Mű, test, érzet c. konferencián: Test és egzisztencia. Az észleléstől a birtoklásig Gabriel Marcel írásaiban.
 • 2012. május 24-25. Az MTA-ELTE hermeneutika Kutatócsoport által szervezett konderencia. Szót érteni egymással. Hermeneutika, tudományok, interkulturalitás: Vallási tapasztalat, mint fenomenológiai tapasztalat. A korai Heidegger kapcsolódása a vallás fenomenológiájához.
 • 2012. január 19. Kaposvár. Realizmus a fenomenológiában és az analitikus filozófiában: A lét realitása és a fenomenológiai testtapasztalat.
 • 2012. március 10.  Az antropológia kérdései Aquinói Szt. Tamás gondolkodásában és ma. A teológiai antropológia szerepe és kialakulása Edith Stein kései gondolkodásában.
 • 2011. Május. Doktoranduszkonferencia ELTE Filozófia Intézet. Idealista vagy realista állásponton? Edith Stein viszonyának változása a husserli transzcendentális fenomenológiához.
 • 2010. május 15. Vallástudományi konferencia Debrecen. A létre irányuló kérdésfeltevés megfogalmazódása Edith Stein filozófiai gondolkodásában.
 • 2010. április 16. ELTE Doktoranduszkonferencia. Az ittlét tapasztalatának kifejeződése a korai Heidegger gondolkodásában.
 • 2009. dec. 17-18. Husserlkonferencia a filozófus születésének 150. évfordulója alkalmából. Husserli fenomenológia versus vallásfilozófia? Husserl filozófiájának értelmezése a húszas években, újraértelmezés a harmincas években.
 • 2009. május. ELTE Doktoranduszkonferencia. A fenomenológiai mozgalom szerepe a fenomenológiai áramlatok kialakulásában.
 • 2008. Fenomenológiai Szimpózium, Szeged: Edith Stein korai fenomenológia-értelmezése.
 • 2005. József Attila Konferencia a költő születésének 100. évfordulója alkalmából, ELTE. Téli éjszaka: Bergson hatása József Attila költészetére.