Magyar nyelvű publikációk


 • "Kinyilatkoztatás és lét paradigmái Jean-Luc Marion értelmezésében", In. Vincze Krisztián (szerk.), A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei V. Budapest: Szent István Társulat 2019, ....
 • "Idő és végesség narratívái. Az emlékezés ricœuri strukturáinak heideggeri alapjairól" = Magyar Filozófiai Szemle 2019/3. 95-117. 
 • "Személy vagy Hypostasis? Edith Stein személy-problematikájáról és Robert Spaemann a személyiségi jogokról", In. Vincze Krisztián (szerk.), A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei V. Budapest: Szent István Társulat 2018, 71-91.
 • "Történetiség mint a vallásfenomenológia és a teológia közötti kapocs a fiatal Heidegger gondolkodásában" = Magyar Filozófiai Szemle 2017/3, 173-199. MFSZ_2017_3_Heidegger.történetiség
 • "Életszentség és létre irányuló filozófiai kérdésfetevés összekapcsolódása Edith Stein gondolkodásában" In. Vincze Krisztián (szerk.), A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei IV., Budapest: Szent István Társulat 2017, 103-124.
 • "A fantáziaélmény időhorizontja és a beleérzés aktusa. Neutrális jelen és tényleges jelen (Edith Stein és Husserl)" In. Fehér — Lengyel — Kiss — Bognár (szerk.), Imagináció a filozófiában. Hermeneutikai, fenomenológiai, vallásfilozófiai megközelítések, Budapest: L’Harmattan 2017, 205-218.

 • "Patsch Ferenc: Hermeneutika. A filozófia jövője és a jövő teológiája I." = Sapientiana 2017/1, 101-103.
 • "Az arc és a Másik. Emmanuel Levinas a felelősségről" = A Szív 2016: 102, 9-12.
 • „Mit-dasein. A mű dologisága és a történeti ittlét igazsága” = Nyírő Miklós (Szerk.), Hermeneutika és demokrácia. L'Harmattan Kiadó Budapest 2018, 217-234.
 •  "A fenomenológiai ontológia gyökerei Heideggernél" In. Fehér - Lengyel - Nyírő - Olay (szerk.), Vitában egymással. Viták, kontroverziók a filozófiatörténetben. L'Harmattan Kiadó Budapest, 2015, 96-119.
 •  "Wilhelm Dilthey. Történetiség, individualitás, hermeneutika" = Többlet Filozófiai Folyóirat, 2014/1. 144-161. o. Dilthey.történetiség, individualitás, hermeneutika
 • "Adolf Reinach vallási jegyzeteinek heideggeri recepciója" In. Eszme és történet. A Molnár Tamás Kutatóközpont tanulmánykötete. Budapest: NKE 2014, 299-312.
 • Folyamatos kezdet. Varga Péter András A fenomenológia keletkezése című könyvéről = Erdélyi Múzeum LXXVI. kötet, 2014. 3. füzet.102-107. o. Jani_Folyamatos kezdet
 • "Az újraértelmezés horizontjában" = A Szív 100. 2014. április, 45-49. o.
 • "Test és egzisztencia. Gabriel Marcel Sartre kritikája" = Többlet Filozófiai Folyóirat 2013/1. 22-41. o. Test és egzisztencia
 • „Vallási tapasztalat mint fenomenológiai tapasztalat. Vallási élet és fenomenológiai módszer kapcsolata a korai Heidegger gondolkodásában” = Fehér M. István – Lengyel Zsuzsanna Mariann – Nyírő Miklós – Olay Csaba (Szerk.), „Szót érteni egymással”. Hermeneutika, tudományok, dialógus. L'Harmattan Kiadó Budapest 2013. 206-228. p. Jani_Vallasi_tapasztalat_2013
 • "Edith Stein gondolati lépései a véges és az örök lét viszonyának meghatározásához" A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére. Lengyel Zsuzsanna Mariann – Jani Anna (Szerk.) L'Harmattan Kiadó Budapest 2012. 55-79. p.
 • "Emlékezés és időbeliség Beney Zsuzsa költészetében" Vigilia 2011/7. 493-501. p.
 • „Edith Stein. Véges és örök lét. Kísérlet a lét értelméhez való felemelkedésre”. Előszó és fordítás.= Vigilia 2011/4. 257-268. p.
 • "Az ittlét tapasztalatának kifejeződése a korai Heidegger gondolkodásában" = ELPIS Filozófiai folyóirat 2010. IV. évf. 2. sz. 113-133. p. 
 • „A fenomenológiai mozgalom kibontakozása és korai szakasza.” = Husserl: Logikai vizsgálódások. Varga Péter András – Zuh Deodáth (Szerk.). L’Harmattan Kiadó Budapest, 2009. 200-226. p. Jani_Fenomenologiai_mozgalom_2009
 • „A személy fogalmának értelmezése és átértelmeződése Edith Steinnél.” = Vigilia, 2009/4. 257-263. p.
 • "A hiány metaforái. József Attila, Pilinszky János és Beney Zsuzsa költészete" = Vigilia, 2007/3. 199-203. p.
 • „Babits Mihály: A gólyakalifa – A narráció szervezőelve a szövegben.” = Személyiség és változás. Pázmány Irodalmi Műhely. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2004. 59-73. p.